Lecţia 9: Botezul in Apă

Lecţia 9 – Botezul in Apă

de Michael Fackerell

Subiectul botezului în apă a fost din punct de vedere istoric poate una dintre cele mai puţin înţelese doctrine ale Noului Testament. Multă învăţătură falsă bazată pe tradiţiile şi gândirile omului au întunecat sensul acestei doctrine importante. Unii învaţă că botezul în apă nu este important deloc. În acord cu Evrei 6:2, doctrina botezurilor este parte a fundaţiei care trebuie să fie pusă în viaţa creştină. De aceea, vom lua timp ca să vedem ce spune Biblia despre acest subiect.

CE ESTE BOTEZUL ÎN APĂ?

Cuvântul ” botez” în greacă ” baptisma” în timp ce ” a boteza” este în greacă ”baptizo”. Este clar că acest cuvânt nu a fost tradus , ci pur şi simplu a fost copiat în engleză. În greacă, ” baptizo” înseamnă ” să afunzi, să faci să fie pus sub, să scufunzi, să copleşeşti”. Să botezi ceva în apă înseamnă să pui acel lucru sub apă. De aceea, în sens biblic, să botezi o persoană în apă in mod literar înseamnă să pui acea persoană total sub apă.

Botezul în apă pentru creştini simbolizează şi face real (prin credinţă) moartea noastră, înmormântarea şi învierea cu Cristos. Înseamnă identificare cu Cristos.

” De aceea, noi suntem înmormântaţi cu El prin botezul în apă, ca aşa cum Cristos a fost înviat din morţi prin gloria Tatălui , la fel şi noi să umblăm în înnoirea vieţii.” (Romani 6:4).

Este clar atunci că tradiţia de a stropi pe oameni sau de a turna apă pe ei nu este nici una adevărată, nici faţă de sensul clar înţeles din cuvântul în greacă, nici faţă de simbolizarea înmormântării. Numai afundarea în apă arată o înmormântare.

Practica botezului în apă apare în Biblie prima oară odată cu apariţia lui Ioan Botezătorul.” Ioan a venit botezând în pustie şi predicând un botez pentru iertarea păcatelor. ãi tot pământul Iudeei, şi cei din Ierusalim, s-au dus la el şi toţi erau botezaţi de el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.” (Marcu 1:4,5)

Botezul în acele zile a fost înţeles ca un ritual al iniţierii în ceva nou. Să fii botezat în apă era un semn al aderenţei la învăţăturile acelui învăţător. Ioan a învăţat pocăinţa pentru iertarea păcatelor. Aceia care au primit învăţatura lui au trebuit să se pocăiască (să se întoarcă de la păcatele lor), să-şi mărturisească păcatele (Marcu 1:5) şi ” să facă fapte vrednice de pocăinţă” (Luca 3:7,8). Trebuia să fie acolo o schimbare a inimii înainte ca Ioan să fie voitor să boteze oamenii care veneau la el pentru botez.

Botezul creştin este o dedicare de a urma pe Domnul Isus Cristos şi de a fi ucenicul Lui. (Matei 28:19). Să fii botezat trebuie să faci ceva practic. Trebuie să te smereşti. În botezul creştin trebuie să te identifici pe tine însuţi cu Isus Cristos. Aşa cum El S-a dedicat pe El Însuşi ” ca să împlinească toată neprihănirea” (Matei 3:15) aşa trebuie să faci tu când eşti botezat în apă. Tu faci un legământ cu Dumnezeu să te supui pe tine însuţi să asculţi de Duhul lui Dumnezeu până la moarte, murind faţă de faptele şi poftele trupului şi faţă de tot ce este vechi, să laşi ca trecutul să fie înmormântat şi să te ridici la viaţă ca să împlineşti toată neprihănirea – nu prin viaţa ta veche ci în viaţa nouă dată de Dumnezeu.

Ca să faci această dedicare, este clar că în primul rând trebuie să existe adevărată pocăinţă în inima ta. De asemenea, trebuie ca să-ţi fi mărturisit păcatele tale înaintea lui Dumnezeu. Cu acest botez tu te dedici pe tine însuţi prin puterea vieţii noi a lui Isus în tine să ” faci fapte vrednice de pocăinţa ta”.

PENTRU CINE ESTE BOTEZUL ÎN APĂ?

Botezul este pentru aceia care au ajuns la faza unde s-au pocăit de păcatele lor şi au crezut din toată inima lor în Domnul Isus Cristos. Vedem asta clar şi din învăţătura şi din exemplul Noului Testament.

” Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. ãi famenul a zis:”Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis:” Dacă crezi din toată inima se poate.” (Fapte 8:36,37)

Botezul nu este pentru aceia care cred cu jumătate de inimă Evanghelia. Să crezi din toată inima implică în primul rând sinceritate. Să fii botezat doar pentru a mulţ umi un predicator sau un preot nu este ceea ce Dumnezeu vrea. Dumnezeu vrea ca să fie botezaţi numai aceia care au o încredere sinceră în Isus ca Salvator şi Domn, care vrea într-adevăr să moară faţă de lume, faţă de firea pământească şi faţă de diavol şi să trăiască pentru Dumnezeu. Înainte de a boteza oameni, noi trebuie să fim convinşi că aceasta este dorinţa lor.

Totuşi, asta nu înseamnă că noi ar trebui să fim aşa de prudenţi în a boteza oamenii încât s-o refuzăm s-o facem până când caracterul persoanei în Cristos este bine dovedit. Nu. Chiar Simon magicianul a fost botezat de Filip evanghelistul şi a continuat cu Filip pentru câtva timp până când Petru, căruia Dumnezeu i-a dat un discernământ mai mare , a mustrat prostia magicianului, care a vrut să cumpere capacitatea de a împărţi Duhul Sfânt cu bani (Fapte 8:13, 19-24). Simon încă avea nevoie să se pocăiască, să se smerească mai adânc. Istoria bisericii ne spune că el nu a făcut asta – ci de fapt a devenit autorul multor erezii care au îmbolnăvit biserica în anii care au urmat.

Nicăieri în Fapte nu este scris că oamenii erau făcuţi să aştepte sau să treacă prin cursuri lungi de o săptămână înainte de a li se permite să fie botezaţi. Credinţa din toată inima, pocăinţa adevărată şi intenţia de a trăi pentru Isus era tot ce se cerea. Nu a fost înţelegerea doctrinelor credinţei sau ale pocăinţei care s-a cerut, dar adevărata prezenţă a credinţei şi pocăinţei care a fost necesară în inimile celor care erau să fie botezaţi.

Botezul în apă este pentru cei care cred. ” Acela care va crede şi se va boteza va fi mântuit.” (Marcu 16:16). Nu este făcută nici o promisiune celor care sunt botezaţi fără a crede. Mulţi oameni sunt ” botezaţi” ca bebeluşi, prin scufundare în tradiţia Ortodoxă sau prin stropire în tradiţiile Catolică, Anglicană şi Reformată. Totuşi, nu există nici un exemplu în Noul Testament unde bebeluşii să fie botezaţi. Un bebeluş, care nu are înţelegere, nu poate crede Evanghelia, nu se poate pocăi, nu-şi poate mărturisi păcatele. Nu este încă responsabil pentru acţiunile sale, şi Dumnezeu, care este infinit de drept, nu condamnă la judecată bebeluşii care mor.” Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi, pentru că a lor este Împărăţia lui Dumnezeu.” (Matei 19:14). Bebeluşi nevinovaţi şi copii foarte mici aparţin lui Dumnezeu.” Feriţi-vă să nu dispreţuiţi pe nici unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea faţa Tatălui Meu, care este în ceruri.” (Matei 18:10).

Unii argumentează că părinţii creştini sinceri ar trebui să-şi boteze copiii , de vreme ce legământul lui Dumnezeu se extinde prin familii. Dar Isus a spus:” Oricine va face voia lui Dumnezeu acela Îmi este frate, soră şi mamă.” (Marcu 3:35). Isus nici măcar nu ãi-a recunoscut propria familie în acel timp, întrucât ei n-au avut credinţă în El atunci .

Dar ce este de spus despre temnicerul din Filipi? El a fost botezat cu toată familia lui! Da, dar dintr-o examinare corectă a pasajului (citeşte Fapte 16:30-34) observăm următoarele:

1. Instrucţiunea lui Pavel a fost întâi,” Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi mântuit, tu şi casa ta.” (Fapte 16:31). A crede în Isus trebuia să preceadă botezul în apă.

2. Pavel apoi a predicat întregii case Cuvântul Domnului. (Fapte 16:32). Trebuia să fie o fundaţie pentru credinţa în Isus. ãi întreaga casă a auzit Cuvântul Domnului.

3. Erau roadele pocăinţei.” Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte şi le-a spălat rănile.” (verset 33)

4. Apoi au fost toţi botezaţi. Nu spune nimic de bebeluşi aici. Totuşi, în versetul 34, se spune, ” şi s-a bucurat cu toată casa lui că au crezut” Este clar atunci că TOîI AU CREZUT înainte de a fi botezaţi. Deoarece bebeluşii nu pot crede, este clar că aici nu este nici un exemplu de botezare a bebeluşilor. De fapt vedem un model de mântuire a întregii case. Acesta este modul în care Dumnezeu ar vrea să lucreze astăzi!

În prima şi cea mai semnificativă zi a bisericii, Petru, după ce a predicat Evanghelia la oameni, a fost întrebat,” Ce trebuie să facem? ãi răspunsul?

” Pocăiţi-vă şi fiecare să fie botezat în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor; şi veţi primi darul Duhului Sfânt.” (Fapte 2:38). Pocăinţa trebuia să preceadă botezul. ãi clar, credinţa în Isus trebuia să preceadă acest botez, întrucât nimeni nu şi-ar fi permis să fie botezat în numele atât de controversat al lui Isus dacă n-ar fi crezut într-adevăr mesajul lui Petru şi dacă nu şi-ar fi pus încrederea în Isus pentru mântuire.

Încă odată vedem că pocăinţa şi credinţa preced botezul. Acelaşi lucru poate fi văzut în toate pasajele următoare din Fapte:

Fapte 8:12,13: Convertirea samaritenilor.
Fapte8:37 Eunucul etiopian
Fapte9,22:8,16 Convertirea lui Saul (Pavel)
Fapte 10:44-48: Convertirea lui Corneliu, a rudelor lui şi prietenilor lui apropiaţi *
Fapte 16:31-34 Convertirea temnicerului din Filipi şi casa lui
Fapte 19:1-6 Cazul ucenicilor din Efes.

* În cazul lui Corneliu , putem şti că aceşti oameni au crezut mesajul lui Petru despre Isus, deoarece Dumnezeul suveran ãi-a turnat Duhul Sfânt peste ei şi ei au fost botezaţi cu Duhul Sfânt. Aceşti oameni, în special Corneliu, erau oameni cu teamă de Dumnezeu şi e clar că Dumnezeu le-a pregătit inimile să primească Duhul Sfânt. Alţi iudei credincioşi au recunoscut ce a făcut Dumnezeu ca o dovadă că aceşti romani au acceptat ” pocăinţa spre viaţă” (Fapte 11:18). Este clar din acest pasaj că cineva care este cu adevărat botezat în Duhul Sfânt este un candidat de asemenea pentru botezul în apă. Ordinea botezurilor nu este consistentă în Biblie. Este posibil să fii botezat în apă înainte de a fi botezat în Duhul Sfânt. ãi invers este posibil, de asemenea.

CE ÎNSEAMNĂ BOTEZUL ÎN APĂ?

Aşa cum am început să vedem, botezul în apă creştin înseamnă o dedicare să împlineşti toată neprihănirea (Matei 3:15). Este expresia biblică a unei dedicări să mori faţă de lume, faţă de firea pământească şi faţă de diavol şi să trăieşti numai pentru Dumnezeu.

Este o moarte, o înmormântare şi o înviere. (Romani 6:4; Coloseni 2:11,12). Moartea faţă de natura veche, căile vechi, obiceiurile şi stilul de viaţă. Înmormântarea tuturor acestor lucruri. O viaţă nouă în puterea Duhului Sfânt. Despre asta este vorba în botez.

Este identificare cu Isus Cristos, şi o recunoaştere a Lui ca stăpân al tău , ca ucenicul Lui. (Matei 28:19).Înseamnă că te dedici pe tine să asculţi de Isus Cristos. Dacă niciodată nu ai fost botezat în apă ca un credincios şi nu vrei să fii , arată că tu eşti ignorant la natura şi sensul botezului în apă, sau că, mai simplu, nu vrei să te smereşti şi să asculţi de Domnul Isus Cristos. Botezul în apă este o separare între viaţa veche de neascultare şi viaţa nouă de ascultare prin Duhul.

Botezul în apă este poruncit. Isus l-a poruncit. (Matei 28:19, Marcu 16:16). Petru a poruncit. (Fapte 2:38). ” ãi le-a poruncit să se boteze în numele Domnului.” (Fapte 10:48). Noi vedem că apostolii au acţionat cu mult mai multă autoritate decât un predicator obişnuit de astăzi în această chestiune. Aceasta a fost pentru că ei au
ştiut că a fost voia lui Dumnezeu pentru aceia care au crezut să fie botezat.Pavel a botezat credincioşi (Fapte 19:1-5), şi lui însuşi i s-a poruncit să fie botezat (Fapte 22:16). Chiar Isus însuşi s-a supus botezului. (Matei 3:13-17). Dacă doreşti să fii un ucenic al lui Isus şi niciodată nu ai fost botezat aşa, ACUM este timpul pentru tine SĂ O FACI. Găseşte un creştin matur care este voitor să te boteze.

Botezul în apă pentru creştin de asemenea înseamnă că ai murit faţă de lume, că aparţinem lui Dumnezeu, că punem deoparte lucrurile vieţii vechi şi că avem o viaţă nouă de la Dumnezeu. Botezul în apă, când este înţeles şi practicat corect, este o parte a mântuirii noastre. ( 1 Petru 3:21). Împlinirea acestui fapt, făcută prin credinţă, rupe puterea păcatului şi a lumii peste viaţa creştinului.

Aşa cum poporului lui Israel i s-a spus să fie botezat în Moise în mare când au trecut Marea Roşie (1 Corinteni 10:1,2), şi au fost de aceea eliberaţi din puterea Egiptului (lumea), aşa că creştinul care se supune pe el însuşi să fie botezat în apă se va vedea pe el însuşi într-un mod real eliberat de puterea lumii. Satan va provoca asta şi va testa consacrarea care este făcută prin botez, aşa cum a făcut în viaţa lui Isus (vezi Matei 4:1-10). De aceea trebuie să ne hotărâm în minţile noastre să fim credincioşi lui Isus înainte de a fi botezaţi.

Botezul în apă dezvăluie de asemenea idea că păcatele noastre sunt spălate. (Fapte 22:16; Fapte 2:38). Aşa cum botezul este o spălare, declară lumii că păcatele noastre au fost spălate. În el însuşi botezul nu spală păcatele noastre, deoarece exprimă credinţa noastră în lucrarea sângelui lui Isus, vărsat pentru noi ( Efeseni 1:7; Coloseni 1:14). Este sângele lui Isus care face adevărata lucrare de purificare. Botezul dezvăluie nu numai o moarte, înmormântare şi înviere în Cristos, dar de asemenea o spălare a păcatelor noastre prin sângele lui Isus.

ÎN CE NUME TREBUIE CA NOI SĂ FIM BOTEZAŢI?

Isus a poruncit ca ucenicii să fie botezaţi în numele Tatălui, al Fiului si al Duhului Sfânt. ( Matei 28:19). Toate lucrurile pe care le facem trebuie să fie făcute în numele Domnului Isus, cu toate acestea. (Coloseni 3:17). Biserica primară a botezat în numele lui Isus Cristos ( Faptele Apostolilor 2:38) , în numele Domnului ( Faptele Apostolilor 10:48 ), în numele Domnului Isus ( Faptele Apostolilor 19:5 ). Cum împăcăm toate aceste lucruri ? In aceste pasaje , nici măcar o singură dată, numele nu este scris identic ! Răspunsul este simplu. Toate aceste nume au aceeaşi semnificaţie. Arată că sîntem botezaţi în numele lui Isus, nu pur şi simplu în ”Numele lui Dumnezeu”. Isus, Fiul, trebuie să fie recunoscut în cuvintele pronunţate la botezul nostru. Scriptura retează orice încercare de a impune o formulă care să se pronunţe la botez. ãi aceasta se întîmplă pentru că niciodată nu s-a vrut ca botezul în apă să fie ceva formal, ci, dimpotrivă, o identificare reală CU o persoană – Isus Cristos. Dumnezeu n-a dorit toate aceste certuri despre cum ar trebui să spui numele la botez.

DOCTRINE FALSE DESPRE BOTEZUL ÎN APĂ

O dată ce ştim adevărul despre botezul în apă, aşa cum a fost proclamat şi arătat în Noul Testament, ar trebui să fim echipaţi pentru deosebirea multelor doctrine false despre acest subiect , doctrine care au napădit biserica încă de la începuturile ei. Confruntă cu învăţătura dată mai sus pentru a vedea de ce aceste doctrine sînt false. Iată o listă cu cîteva dintre ele :

1. BOTEZUL POATE CONSTA ÎN STROPIRE, TURNAREA APEI SAU ORICE ALTĂ MODALITATE PE CARE O DOREãTI, ATÎT TIMP CÎT ESTE FĂCUTĂ CU APĂ.

2. COPIII AR TREBUI BOTEZAîI PENTRU CĂ ACEASTA ÎI FACE CREŞTINI. Dacă mor nebotezaţi , se vor duce în iad. Am respins această idee mai devreme în secţiunea despre ” CINE AR TREBUI BOTEZAT ?”Acolo am văzut că învăţătura întreagă a Bibliei este că botezul în apă trebuie să urmeze după pocăinţă şi credinţă.

3. NU POŢI FI MÂNTUIT SAU IERTAT DACĂ NU EŞTI BOTEZAT ÎN APĂ.

Aceasta ar putea fi adevărat într-o situaţie ca aceea din biserica primară, unde botezul în apă era înţeles ca o parte esenţială a supunerii faţă de Cristos. Atunci, a refuza să fii botezat însemna un refuz de a te supune lui Cristos. Totuşi, nu poate fi spus acelaşi lucru în multe situaţii astăzi , precum şi în istoria bisericii protestante. În situaţii în care ignoranţa sau doctrinele false au încurcat aceste probleme, se va vedea că botezul în apă n-a fost esenţial pentru mântuire. De exemplu, Armata Salvării din Anglia , care a adus mulţi alcoolici la credinţă vie şi o schimbare autentică şi care a făcut multe lucruri spre slava lui Cristos , distrugînd lucrările diavolului, n-a practicat botezul în apă, din motive pe care nu le cunosc. Cu toate acestea, pocăinţa şi credinţa în Dumnezeu au fost mereu cele 2 condiţii de bază şi esenţiale pentru primirea mântuirii. Acestea trebuie să preceadă botezul, si apoi, cînd se întîmplă astfel, şi cînd doctrina biblică a botezului este prezentată clar, persoana respectivă se va supune întotdeauna cerinţei botezului.

Aceia care învaţă această idee a mântuirii prin botez incearcă să se sprijine pe afirmaţia lui Isus: ”Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu este născut din nou nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:5). Ei vor să spună că a fi născut din apă înseamnă a fi botezat cu apă. Dar nu aceasta a vrut să spună Isus. Avraam, Isaac şi Iacov n-au fost niciodată botezaţi în apă, şi cu toate acestea, Isus a spus că au intrat în împărăţia cerurilor. A fi născut din apă se referă probabil la a fi născut din Cuvîntul lui Dumnezeu, dat fiind că a fi născut din nou înseamnă a fi născut din cuvînt şi din duh (1 Petru 1:23). Cuvîntul lui Dumnezeu este comparat cu apa şi în Efeseni 5:26 , şi aceasta fără îndoială pentru că, la fel ca şi apa, are puterea de a curăţi. Adevărata credinţă vine prin Cuvînt. Prin urmare, pentru a fi mântuit trebuie să fii născut din sămânţa cuvîntului. Ideea alternativă, că ”născut din apă” se referă la naşterea naturală, este şi ea posibilă, cu toate că astfel s-ar putea spune că toţi copiii nenăscuţi nu pot intra în Împărăţia cerurilor, ceea ce nu se potriveşte cu ideea dreptăţii lui Dumnezeu.

Nu putem fi de acord cu toţi aceia care îi osîndesc pe creştinii ca Luther, Wesley, Booth, Finney şi alţii care au arătat o evidentă pocăinţă şi credinţă în Cristos dar, cu toate acestea, nu au pus în practică în întregime ideea biblică a botezului aşa cum este ea descoperită în Noul Testament.

Totuşi, aceasta nu ar trebui să fie folosită ca o scuză de aceia care nu vor să se smerească şi să se supună practicii biblice a botezului în apă. Acum, că această problemă s-a lămurit, a refuza botezul ca ucenic şi credincios înseamnă a refuza să faci voia lui Dumnezeu şi să împlineşti toată dreptatea. (Matei 3:15; Matei 28:19; Matei 7:21).

4. BOTEZUL NU ESTE IMPORTANT. (ESTE OPŢIONAL).

Nu putem să fim de acord nici cu aceia care spun că practicarea acestei doctrine de bază nu este importantă. (Evrei 6:2). Această idee falsă ar implica că supunerea faţă de poruncile lui Cristos nu este importantă – lucru pe care un adevărat ucenic al lui Cristos nu l-ar accepta niciodată. Isus a poruncit foarte clar botezul în apă în Matei 28:19 şi la fel a făcut şi Petru (Faptele apostolilor 2:38).

5. DACĂ NU EŞTI BOTEZAT CU CUVINTELE ”ÎN NUMELE DOMNULUI ISUS CRISTOS”, ATUNCI BOTEZUL TĂU NU ESTE VALABIL. TREBUIE SĂ TE BOTEZI DIN NOU FOLOSIND ACEASTĂ FORMULĂ.

Această doctrină falsă este răspândită mai ales printre aceia care neagă doctrina Trinităţii şi cred că Isus este în acelaşi timp Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Am văzut că în toată cartea Faptele apostolilor numele care apar sînt diferite. Accentul se pune nu pe o formulă din cuvinte, ci pe o persoană. Ei argumentează că dat fiind că numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfînt este numele lui Isus, atunci ce contează care formă este folosită? ãi dacă botezăm aşa cum a făcut Petru în numele Domnului Isus, aceasta înseamnă că nu am botezat în numele Duhului Sfânt, după cum a poruncit Isus? Toată această doctrină îşi are punctul de plecare într-un argument prostesc despre cuvinte, care dă naştere la dezbinări şi lupte în locul credinţei şi dragostei care este în Domnul Isus.

6. BOTEZUL ÎN APĂ ESTE BOTEZUL ÎNTR-O BISERICĂ LOCALĂ.

Aceia care învaţă această idee deseori le cer celor care doresc să fie botezaţi să semneze hîrtii care să adeverească că sînt de acord cu toate doctrinele respectivei biserici. Nici Isus şi nici apostolii n-au insistat vreodată asupra unui astfel de lucru. Botezul este în numele lui Isus Cristos, nu în numele unei biserici locale sau denominaţiuni. Este adevărat că fiecare creştin serios trebuie să fie membru al unei biserici locale , dacă există vreuna acolo unde locuieşte el. Totuşi, o persoană botezată de un anumit pastor sau diacon nu este obligată să rămînă în acea biserică locală. Nici pastorii nu trebuie să ceară o astfel de angajare în momentul botezului, întrucît aceasta încurcă natura angajamentului botezului, care se face faţă de Crostos şi nu faţă de anumită biserică locală.

7. NUMAI PASTORII AU DREPTUL DE A BOTEZA.

Nu poate fi aşa, din moment ce în Noul Testament nu există nici o mărturie a faptului că altcineva, în afară de apostoli sau evanghelişti, ar fi îndeplinit botezul creştin. Filip era evanghelist şi nu pastor atunci cînd i-a botezat pe credincioşii din Samaria. (Faptele apostolilor 8:12; Faptele apostolilor 21:8 ). Această idee se leagă de doctrina prezentată mai înainte, că botezul ar reprezenta botezul într-o biserică locală. Cu toate acestea, credincioşii din Samaria nu aveau o biserică atunci cînd au fost botezaţi, ci formau grupuri de prieteni în jurul unui evanghelist. Totuşi, când apostolii Petru şi Ioan au venit , ei nu i-au botezat din nou în apă pe credincioşi, ci,s-au rugat să poată primi Duhul Sfînt. Aceşti apostoli ştiau că botezul cu Duhul Sfânt era lucrul de care aveau nevoie aceşti credincioşi noi. Nu se ştie cum s-a organizat mai tîrziu biserica din Samaria.

Ar trebui să spunem că Isus le-a poruncit apostolilor de la început să boteze, şi cu toate acestea, ei au fost instruiţi să-i înveţe pe UCENICI să asculte de toate lucrurile pe care Isus le poruncise apostolilor, inclusiv instrucţiunea de a boteza şi de a învăţa aceleaşi lucruri şi pe alţii,astfel încît fiecare generaţie de ucenici să aibă aceeaşi instrucţiune. (Matei 28:18-20). Putem vedea din aceasta că orice ucenic botezat care urmează învăţătura Domnului are dreptul de a boteza noi ucenici în apă. Totuşi, aceşti ucenici ar trebui să se supună în această privinţă pastorilor şi diaconilor lor, astfel încît să nu se creeze dezbinare în biserică. Daca pastorul unei biserici insistă sa-i boteze el pe toţi cei convertiţi din acea biserică,atunci membrii bisericii n-ar trebui să i se opună. Cu toate acestea,dacă el neglijează sa-i boteze pe aceia care ar trebui botezaţi, ucenicul adevărat care doreşte să-L urmeze pe Domnul in apele botezului ar trebui să găsească pe cineva care să-l boteze potrivit voii lui Dumnezeu. Dacă pastorului îi lipseşte înţelepciunea lui Isus şi a lui Pavel, care ştiau că n-au fost trimişi să boteze în primul rînd (Ioan 4:2; 1 Corinteni 1:14-17), atunci în timpul unei treziri s-ar putea foarte bine plictisi în eforturile sale de a-i boteza pe toţi convertiţii.

NOTE: şi să împlineşti toată dreptatea. (Matei 3:15; Matei 28:19; Matei 7:21).

Copyright © Michael Fackerell 2009
www.christian-faith.com/romana

Aveţi permisiunea să duplicaţi şi să distribuiţi gratuit această învăţătură atâta timp cât nu modificaţi nimic din content, inclusiv numele autorului, nota de copyright şi adresa paginii de web.

I invite you to build a faith community together with me. Join my social media channels and let’s connect, especially if you want freedom or fullness in Christ.

My Telegram has a ministry channel. On Tiktok I have many videos and new ones regularly.

Interested In Our Newsletter?
Stay in the know with news and promotions.

Email *

 

 

Full Name *

 

 • Categories

 • About Us

  Michael FackerellHi my name is Michael Fackerell, founder of this site. It is created to help you know Jesus and get a great eternal reward from God Almighty. Learn More

  Depressed? Anxious?

  Bible Games and Apps

  Bible Meditation AppVisit credtec.co for all products and games, like this RPG, Overcome the Darkness.  
  Get our Free Bible Meditate app. You can search themes, play verses repetitively, shuffle, build custom playlists. For Android and iOS. Learn more. 

  Become a Supporter

  Help us reach more people with the true and full gospel. Jesus said, “Give and it shall be given unto you. The measure you use will be measured back to you.” (Luke 6:38)
   

  Christian-Faith.com App

  Christian-faith appGet our Free Christian-Faith.com app. For Android and iOS. Have easy access on your phone to this content. Learn more.